Merksemse meerjarenplan wordt voorgelegd aan districtsraad

Op de districtsraad van 21 november 2013 wordt de meerjarenplanning voor 2014 – 2019 ter goedkeuring voorgelegd. De eerste accenten werden gelegd in uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord 2013-2018 en er werd voor 2014 een evenwichtige inzet van de beschikbare middelen uitgewerkt over de verschillende bevoegdheidsdomeinen van het district.

Het district Merksem voorziet in haar meerjarenplanning om fors te investeren. Het zal tijdens de jaren 2014 – 2019 voor een totaal van 15.498.200 EUR aan nieuwe investeringen doen. Er wordt tijdens dezelfde periode ook voor 4.367.300 EUR aan werkingskosten besteed.

Het districtsbestuur werkte een evenwichtige inzet van de beschikbare middelen uit over de verschillende bevoegdheidsdomeinen van het district.

Zo wordt voor 2014 ingezet op de realisatie van dringende projecten  op publiek domein (De Wilgen, de afwerking van het Kluizeveldenplein, heropstart van de heraanleg van Rerum Novarumlaan, enz).  Verder in de meerjarenplanning zijn ook de heraanleg van de Oude Bredabaan, Speelpleinstraat/Terlindenhofstraat en de heraanleg van een aantal straten, die in zeer slechte staat zijn, opgenomen (Beukenhofstraat, de Biezen, Van Roiestraat). Naast deze projecten heeft het district een substantieel budget voorbehouden voor onderhoudswerken, zodat onmiddellijk na de winter kan gestart worden met o.a. het herstel van de winterschade aan wegen en het vernieuwen van voet- en fietspaden in een aantal straten.

In het kader van de  verdere uitvoering van het masterplan Groen Hart wordt de uitvoering van de aanleg van de nieuwe inkom van het Runcvoortpark aangevat, die het park voor de wijk aan de Rode Loop  ontsluit. De opmaak van de plannen voor een groot project, dat de heraanleg van de Speelpleinstraat/Terlindenhofstraat (tot aan rond punt Rode Loop) omvat wordt opgestart, zodat de uitvoering kan aansluiten op de afwerking van de Bredabaan.

Er wordt werk gemaakt van het verbeteren en uitbreiden van de hondenloopzones. De paden in de parken worden aangepakt.

Het sport- en recreatiedomein Distelhoek wordt in 2014 verder vernieuwd met de aanleg van een padenstructuur door en rond het volledige domein. Op het gebied van sport is budget voorzien voor het structureel onderhoud van de lokale sportpleintjes. In samenwerking met het stadsbestuur wordt een inspanning gedaan om de atletiekpiste aan de Rode Loop te vernieuwen en uit te breiden.  Ook voor de speelterreinen is een ruimer budget ingeschreven dan de vorige jaren zodat Merksem kan blijven bogen op een kwalitatief en uitgebreid aanbod van speelinfrastructuur.

Zowel het reguliere aanbod van jeugd- als van seniorenactiviteiten komt uitgebreid aan bod met tal van evenementen en initiatieven. Grote sportevenementen zoals Schaal Sels en de Havenpijl worden door het district ondersteund. Subsidiereglementen ondersteunen activiteiten van sportclubs en seniorenverenigingen. Jeugd bouwt aan de samenwerking met belangrijke partners waaronder jongerencentrum Bouckenborgh, KRAS, Voluntas enz.

2014 wordt het jaar van herdenking van de Groote Oorlog, waar ook het district heel wat activiteiten voor plant. Voor de uitvoering van culturele evenementen in het district wordt via een toelage aan de vzw lokaal cultuurbeleid intensief samengewerkt met de 3 partners van deze vzw: bibliotheek, cultuurcentrum en cultuurantenne. Met vaste partners zoals het Nieuw Merksems Kamertoneel en de Koninklijke Kring voor Heemkunde worden projecten uitgewerkt, waaronder acties rond cultureel erfgoed in samenwerking met het MAS. Het district levert eveneens een bijdrage aan de verdere afwerking van de nieuwe inrichting van het cultuurcentrum in de Nieuwdreef met een investering in de realisatie van een “kunstmuur”.

Eveneens nieuw tijdens deze legislatuur wordt het uitwerken van een wijkgericht project waarmee de sociale cohesie in een wijk wordt versterkt  door een buurt in de kijker te zetten of samen met bewoners een lokaal project te realiseren.

De heraanleg van de Bredabaan vestigt de aandacht op de grote nood aan ondersteuning voor en promotie van de middenstand. In samenwerking met de stad (dienst werk en economie) werkt het district beperkte acties uit (bv extra kerstversiering) en worden inspanning geleverd om middenstandsverenigingen te activeren.

MJP 2014-2019 uitgedrukt in cijfers

ONTVANGSTEN

De uitgaven van het district worden gefinancierd door dotaties. De exploitatiedotatie wordt flat gehouden voor de ganse legislatuur. De investeringsdotatie wordt geïndexeerd met 1% per jaar. Naast de jaarlijkse dotatie werd éénmalig een extra investeringsdotatie toegekend voor investeringen in publiek domein en verkeersveiligheid. Het district ontvangt ook  jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. Deze toelage wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,3%.

begroting1

Naast deze nieuwe ontvangsten heeft het district ook nog 4.238.949 euro restkrediet van de vorige legislatuur ter beschikking om de uitgaven voor de periode 2014-2019 te financieren.

UITGAVEN

Exploitatie

Dit zijn de werkingsmiddelen die het district de komende 6 jaren zal inzetten voor de dagelijkse uitvoering van de lokale bevoegdheden zoals de organisatie van lokale evenementen, seniorenactiviteiten, de jeugdactiviteiten in het kader van “100%  jong”, socio-culturele activiteiten en lokale sportactiviteiten. Maar ook de toelagen aan de verschillende Merksemse verenigingen, het groenonderhoud in het district, het onderhoud van de verlichting, communicatiekosten en de zitpenningen van de districtsraadsleden worden hiermee onder andere gefinancierd.

In de MJP 2014-2019 voorziet  het districtsbestuur 4.367.300 euro of 22% van het totaal beschikbare budget uit te geven aan werkingsmiddelen: 

begroting2

Investeringen

In de MJP 2014-2019 voorziet  het district 15.498.200 euro of 78% van het totaal beschikbare budget voor nieuwe investeringen die zullen uitgevoerd worden binnen de verschillende beleidsdomeinen van het district om zo de talrijke vooropgestelde doelstellingen uit het bestuursakkoord te realiseren.

begroting3

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.